S. 644 (2016)

Mục lục

CHỦ ĐỀ: TRIỂN KHAI LUẬT KẾ TOÁN NĂM 2015 TRONG CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

LUẬT KẾ TOÁN NĂM 2015 TRONG CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH KHUNG PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
PGS,. TS. Mai Ngọc Anh, ThS. Nguyễn Thị Huế 6
NGUYÊN TẮC GIÁ TRỊ HỢP LÝ THEO LUẬT KẾ TOÁN: LÝ LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
PGS., TS. Ngô Thị Thu Hồng, TS. Bùi Thị Hằng 9
ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THEO LUẬT KẾ TOÁN NĂM 2015 Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Tuấn Anh, TS. Nguyễn Mạnh Thiều 12
LUẬT KẾ TOÁN MỚI VÀ QUY ĐỊNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Tóm tắt PDF
TS. Thái Bá Công, ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân 15
ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC “COI TRỌNG NỘI DUNG BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC” TRONG KẾ TOÁN Tóm tắt PDF
TS. Bùi Thị Thu Hương, ThS. Bùi Tố Quyên 18
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ THEO LUẬT KẾ TOÁN năm 2015 Tóm tắt PDF
PGS., TS. Thịnh Văn Vinh 21
HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ, TĂNG TÍNH CẠNH TRANH CHO HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN Tóm tắt PDF
PGS., TS.Trần Văn Hợi, ThS. Hồ Mai Ly, ThS. Nguyễn Thị Nga 24

TRANG SỐ LIỆU KINH TẾ-TÀI CHÍNH

TRANG SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH Tóm tắt PDF
Tạp chí Tài chính 26
QUY ĐỊNH MỚI CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG MIỄN THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Thị Kim Lý 33
NHỮNG ĐỔI MỚI VỀ TRAO QUYỀN TỰ CHỦ CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Tóm tắt PDF
TS. Phạm Thái Hà 36
ĐỔI MỚI CƠ CHẾ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC Tóm tắt PDF
ThS. Võ Thị Hảo 39

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM Tóm tắt PDF
ThS. Hoàng Xuân Nam, ThS. Đào Hạnh Ngân 41
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP BẰNG ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Anh Tuấn 44
NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Tuyết Phượng 47
CHỐNG THẤT THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN Tóm tắt PDF
ThS. Vũ Thị Bích Quỳnh 51
XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Tóm tắt PDF
TS. Hà Văn Dũng, Phùng Thị Thu Hà 54
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH Tóm tắt PDF
PGS., TS. Đỗ Đức Minh 58

KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

YẾU TỐ NÀO “CHÂM NGÒI” CHO VIỆC TĂNG LÃI SUẤT CỦA FED? Tóm tắt PDF
Bùi Ngọc Sơn 61
XU THẾ TƯƠNG TÁC KIỀU HỐI - TĂNG TRƯỞNG - PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH Ở MỘT SỐ NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Loan, ThS. Phạm Đức Anh 63

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Tóm tắt PDF
ThS. Trịnh Thị Hiền 66
TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA Tóm tắt PDF
TS. Vương Phương Hoa 68
ỨNG DỤNG BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH TRONG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN KẾT CỦA CÁC NGÀNH VẬN TẢI Tóm tắt PDF
TS. Chu Thị Bích Ngọc 70
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Thị Thu Giang 73
CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở TỈNH TUYÊN QUANG Tóm tắt PDF
ThS. Chu Thị Diễm Hương 75
NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ DOANH NGHIỆP Tóm tắt PDF
Vũ Thị Minh, Nguyễn Văn Huy 78
KHƠI THÔNG NGUỒN VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
ThS. Lê Anh Phê 80
HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM: VÀI ĐÁNH GIÁ VÀ TRAO ĐỔI Tóm tắt PDF
ThS. Lê Thị Thanh Huyền 82