S. 668 (2018)

Mục lục

QUẢN LÝ CÁC LOẠI TIỀN ẢO, TIỀN ĐIỆN TỬ

BITCOIN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt PDF
NGUYỄN BẢO HUYỀN 4
TIỀN ẢO VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Tóm tắt PDF
LÊ THỊ TUẤN NGHĨA 7
ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN MÃ HÓA ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ Tóm tắt PDF
ĐẶNG VƯƠNG ANH 11
MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ QUẢN LÝ CÁC LOẠI TIỀN ẢO, TIỀN ĐIỆN TỬ Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HIỀN 14
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TIỀN ẢO, TÀI SẢN ẢO Tóm tắt PDF
PHẠM THỊ THÚY HẰNG 18
QUẢN LÝ, GIÁM SÁT TIỀN MÃ HÓA VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
LÊ THỊ NGỌC TÚ 22
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TIỀN THUẬT TOÁN Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH 25

TRANG SỐ LIỆU KINH TẾ-TÀI CHÍNH

TRANG SỐ LIỆU KINH TẾ - TÀI CHÍNH Tóm tắt PDF
Phùng Anh Tuấn 29

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 2001 - 2017 Tóm tắt PDF
BÙI THỊ DIỆP 39