Tạp chí Tài chính, S. 660 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TẠI VIỆT NAM

NGUYỄN DUY LINH

Tóm tắt


Kinh tế tập thể, trong đó bao gồm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã trở thành một trong các khu vực kinh tế mũi nhọn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững của nước ta. Bài viết giới thiệu quá trình hình thành và tình hình hoạt động của mô hình Quỹ Hỗ trợ phát triểnhợp tác xã tại Việt Nam, sự cần thiết và những vướng mắc của việc hoàn thiện một khung pháp lý thống nhất cho hệ thống Quỹ từ Trung ương đến địa phương, cũng như đề xuất phương hướng giải quyết vấn đề trong thời gian tới.

Toàn văn: PDF