Tạp chí Tài chính, S. 654 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM

ThS. Chu Nga Thanh

Tóm tắt


Nghiệp vụ thị trường mở là công cụ quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ, điều tiết cung tiền hợp lý, kiểm soát lạm phát, giữ ổn định tỷ giá. Trong những năm qua, Việt Nam đã từng bước xây dựng và phát triển nghiệp vụ thị trường mở gắn với quá trình đổi mới chính sách tiền tệ. Theo định hướng điều hành trong giai đoạn tới của Ngân hàng Nhà nước, nghiệp vụ thị trường mở tiếp tục là công cụ quan trọng trong điều hành chính sách tiền tệ, để điều tiết cung tiền hợp lý, kiểm soát lạm phát, giữ ổn định tỷ giá…

Toàn văn: PDF