Tạp chí Tài chính, S. 650 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ thị trường tiền tệ trong bối cảnh mới

TS. Hoàng Xuân Hòa, ThS. Trần Kim Anh

Tóm tắt


Thị trường tiền tệ là một bộ phận quan trọng của thị trường tài chính, đóng vai trò tiếp nhận và truyền tải tác động hiệu ứng của các quyết định điều hành tiền tệ từ Ngân hàng Nhà nước đến cung, cầu của nền kinh tế. Do vậy, việc hoàn thiện và phát triển khung pháp lý cho thị trường tiền tệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và điều tiết thị trường. Bài viết nghiên cứu khung pháp lý cho thị trường tiền tệ cũng như những kết quả hạn chế, mà thị trường này đạt được, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật thị trường tiền tệ thời gian tới.

Toàn văn: PDF