Tạp chí Tài chính, S. 646 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC

NCS. Ngô Thành Nam

Tóm tắt


Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán được coi là một giải pháp cơ bản, thiết thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy kế toán, phục vụ đắc lực cho quản trị doanh nghiệp để đạt mục tiêu đã định. Bài viết bàn về ứng dụng mô hình công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Hải Dương, góp phần làm rõ những hiệu quả mang lại trong từng mô hình và nâng cao hiệu quả quản lý.

Toàn văn: PDF