Tạp chí Tài chính, S. 642 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA

TS. Nguyễn Viết Lộc, ThS. Cao Thái Dương

Tóm tắt


Phát triển nền công nghiệp văn hóa không những góp phần quan trọng vào việc hiện đại hoá nền văn hoá dân tộc, mà còn là tiền đề để mở rộng hội nhập, giao lưu quốc tế cả về phương diện kinh tế và văn hoá. Dù hiện nay có nhiều hướng tiếp cận khác nhau về ngành công nghiệp văn hóa trong nền kinh tế thị trường, song tựu chung lại, để phát triển một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cần xây dựng thể chế, chính sách kinh tế trong văn hoá đúng đắn, có vai trò quyết định đối với phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Toàn văn: PDF