Tạp chí Tài chính, S. 640 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH, CHÊNH LỆCH THU NHẬP VÀ PHÂN CẤP TÀI KHÓA

ThS. Nguyễn Thanh Hùng

Tóm tắt


Cải thiện năng lực cạnh tranh chính là yếu tố quan trọng đưa một quốc gia đang phát triển, phát triển thành công và toàn diện hơn. Bài viết triển khai nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh, chênh lệch thu nhập vùng và phân cấp tài khoá với dữ liệu 63 tỉnh/thành trong khoảng thời gian 2005-2014. Kết quả cho thấy, việc gia tăng năng lực cạnh tranh sẽ giúp giảm chênh lệch thu nhập vùng và làm tăng phân cấp tài khoá. Thu nhập bình quân đầu người tăng cũng sẽ cải thiện năng lực cạnh tranh của mỗi tỉnh, tăng chênh lệch thu nhập vùng, làm giảm phân cấp tài khóa. Điều này cũng tương tự cho tự do hóa thương mại.

Toàn văn: PDF