Tạp chí Tài chính, S. 640 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM

NCS. Đàm Đắc Tiến

Tóm tắt


Xuất phát từ chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, số lượng các trường đại học và cao đẳng ở nước ta tăng lên nhanh chóng, trong đó có sự xuất hiện một mô hình mới, trường đại học trực thuộc UBND tỉnh (gọi chung là trường đại học địa phương). Tuy nhiên, nguồn lực tài chính của các trường này còn yếu bởi dựa vào nguồn ngân sách địa phương là chủ yếu và một phần từ nguồn thu học phí và dịch vụ của trường, cơ chế quản lý tài chính còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở khảo sát thực tế cơ chế quản lý tài chính tại một số trường đại học địa phương điển hình, bài viết chỉ ra một số nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến cơ chế quản lý tài chính tại các trường này.

Toàn văn: PDF