Tạp chí Tài chính, S. 640 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Tóm tắt


Hòa hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế là điều tất yếu với bất kỳ quốc gia nào. Việt Nam cần sớm có những hành động để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phát triển không những ở thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế với những thuận lợi nhiều hơn về mặt chính sách. Quá trình áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tham khảo cách thức, kinh nghiệm của các quốc gia. Từ việc phân tích một số vấn đề trong quá trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Singapore và Malaysia, bài viết sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Toàn văn: PDF