Tạp chí Tài chính, S. 638 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoàn thiện cơ chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

TS. Nguyễn Cảnh Hiệp

Tóm tắt


Đối với lĩnh vực tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, rủi ro trong các hoạt động tài trợ vốn càng cao hơn so với rủi ro của các tổ chức tín dụng thông thường xuất phát từ đặc trưng của đối tượng sử dụng các nguồn vốn này (hoạt động đầu tư xây dựng và hoạt động xuất khẩu). Tuy nhiên, cơ chế xử lý rủi ro còn nhiều điểm hạn chế. Bài viết đánh giá thực trạng cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước thời gian qua và đề xuất những giải pháp hoàn thiện khắc phục.

Toàn văn: PDF