Tạp chí Tài chính, S. 636 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP MAY

NCS. Nguyễn Hải Hà

Tóm tắt


Dệt may là một trong những lĩnh vực được hưởng lợi nhiều nhất từ việc Việt Nam gia nhập các Hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được cơ hội này và nâng cao sức cạnh tranh, tới đây, doanh nghiệp may Việt Nam cần quan tâm đến việc thiết lập hệ thống định mức và dự toán chi phí từ việc tổ chức nguồn cơ sở dữ liệu đến việc phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình xây dựng thông tin. Bài viết đánh giá về thực trạng công tác xây dựng định mức và dự toán chi phí tại doanh nghiệp may ở nước ta hiện nay và đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống định mức và dự toán chi phí trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF