Tạp chí Tài chính, S. 634 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI: GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

NCS. Phan Văn Hiếu

Tóm tắt


Trước yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định, cần phát triển các hợp tác xã kiểu mới. Đây là chủ trương rất đúng vì hợp tác xã kiểu mới sẽ tạo đột phá cho phát triển nông nghiệp Việt Nam, tạo ra sự tương tác đồng hướng của 4 loại lợi ích: lợi ích của hơn 10 triệu hộ nông dân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của các nước giao thương với Việt Nam.

Toàn văn: PDF