Tạp chí Tài chính, S. 634 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH RƯỢU – BIA – NƯỚC GIẢI KHÁT CỦA VIỆT NAM

ThS. Vũ Quang Hải

Tóm tắt


Ngành Bia – rượu – nước giải khát có hiệu quả kinh tế cao so với nhiều ngành công nghiệp khác. Sự phát triển của ngành này có tác động tích cực, góp phần thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển như: nông nghiệp, giao thông vận tải, cơ khí, hóa sinh, sản xuất bao bì... Chính vì vậy, Nhà nước cần có những chính sách phù hợp, để thúc đẩy ngành Bia – rượu – nước giải khát phát triển bền vững và hội nhập thành công.

Toàn văn: PDF