Tạp chí Tài chính, S. 632 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH Ở VIỆT NAM

ThS. Ngô Thị Thu Hà, ThS. Đinh Văn Linh

Tóm tắt


Hiện nay, hành lang pháp lý về thuế dành cho hộ kinh doanh đã tương đối đầy đủ, tuy nhiên, do sự phát triển không ngừng của các hoạt động kinh doanh cũng như các chính sách kinh tế, pháp luật dành cho đối tượng này cũng thay đổi, nên cần nhanh chóng tạo lập một hành lang pháp lý mới để điều chỉnh, giúp cho các cơ quan thuế đạt được mục tiêu khi động viên nguồn thu cho ngân sách nhà nước.


Toàn văn: PDF