Tạp chí Tài chính, S. 628 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÀN VỀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

TS. Đặng Văn Dân

Tóm tắt


Thị trường cho thuê tài chính ra đời và phát triển ở Việt Nam đến nay đã gần 20 năm. Bài viết tập trung phân tích đánh giá những nhân tố tác động đến thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam, đề xuất những giải pháp cho việc chấn chỉnh và phát triển thị trường cho thuê tài chính Việt Nam, đứng trên góc độ việc cần làm của các công ty cho thuê tài chính.


Toàn văn: PDF