Tạp chí Tài chính, S. 624 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP TÀI CHÍNH NĂM 2015 VÀ NHỮNG CHUẨN BỊ CHO GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

TS. Vũ Nhữ Thăng

Tóm tắt


Hội nhập kinh tế quốc tế đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế và vị thế chính trị của Việt Nam với thế giới. Trong năm 2015, công tác hội nhập và hợp tác tài chính của Bộ Tài chính đã góp phần tích cực thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và cải cách kinh tế trong nước thông qua việc thúc đẩy các hoạt động thương mại quốc tế, chuyển đổi cơ cấu ngành, vùng.

Toàn văn: PDF