Chi tiết về Tác giả

Bùi Thị Nha Trang, Chu

  • T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 - NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
    Nâng cao năng lực tự học môn Hóa học đại cương cho sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
    Toàn văn


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810