Chi tiết về Tác giả

Bùi Hồng Thái, Chu

  • T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 - NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
    XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
    Tóm tắt


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810