Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 12, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng hệ thống máy in 3D trong giảng dạy các môn học ở bậc phổ thông

Chu Nguyễn Đức An, Đặng Thị Khánh LinhTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810