Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 3, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích đẩy tạ cho nam sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La

Chu Doãn Thị Thu ThanhTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810