Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Xác suất thống kê theo hệ thống tín chỉ ở Trường Cao đẳng Sơn La.

Chu Trần Thị MaiTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810