Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 140 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM IMINDMAP ĐỂ THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TƯ DUY VÀO XÂY DỰNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Trần Thị Hương Giang, Đặng Đình Nhiên

Tóm tắt


IMindMap software applications to design thinking diagram on construction lesson modules for specialized Drive Technologies Electrical engineering technology - Electronic Community College Hanoi has brought good results and encouraging in the way of student learning and teaching methods of the faculty. This is also a step forward in the application of information technology in teaching, in order to enhance the effectiveness of teaching.Keywords: Mind mapping; Design Mind mapping;Technical lectures Drive Technologies.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810