Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 139 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ MẪU GIÁO

Nguyễn Thị Hải Yến

Tóm tắt


SUMMARYQuá trình hình thành kỹ năng hợp tác ở trẻ đã gắn liền với quá trình phát triển trò chơi đóng vai theo chủ đề, vì nếu không có nó thì trò chơi này không thể tiến hành được. Nó giống như một chất “kết dính” để tạo nên sự thành công cho cuộc chơi. Thông qua việc phối hợp nhịp nhàng trong trò chơi mà trẻ dần học được cách thiết lập mối quan hệ đúng đắn trong xã hội. Tính hợp tác trở thành một nét phát triển mới, một nét tiêu biểu trong hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo, đặc biệt là trò chơi ĐVTCĐ.Keywords: Trò chơi đóng vai theo chủ đề, kỹ năng hợp tác, trẻ mẫu giáo.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810