Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Chu Mạnh Nguyên; Ngô Tiến Thắng
Email: ngotienthang1981@gmail.com

Hỗ trợ

Vu Anh Tuan
Email: vuanhtuan@vista.gov.vnTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810