Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 18 (2007) Kinh nghiệm quốc tế trong công tác thu gom, xử lý rác thải đô thị Tóm tắt
Lê Huỳnh Mai, Nguyễn Minh Phong
 
S. 18 (2008) Kinh nghiệm quốc tế trong công tác thu gom, xử lý rác thải đô thị Tóm tắt   PDF
Lê Huỳnh Mai, Nguyễn Minh Phong
 
T. 11 (2015) Kinh nghiệm quốc tế về chính sách huy động nguồn vốn tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng và hàm ý chính sách cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Thiên Hoàng, Đào Xuân Tùng
 
T. 12, S. 73 (2015) Kinh nghiệm quốc tế về chi tiêu công cho sinh viên đại học Tóm tắt   PDF
Phạm Vũ Thắng
 
S. 45 (2012) Kinh nghiệm quốc tế về huy động nguồn tài chính cho giáo dục đại học Tóm tắt   PDF
Trần Thị Minh Hương
 
T. 12, S. 73 (2015) Kinh nghiệm quốc tế về mua sắm công xanh Tóm tắt   PDF
Lưu Quốc Đạt
 
S. 48 (2012) Kinh nghiệm tái cơ cấu kinh tế trên thế giới và bài học cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Thành Văn, Trần Thị Hương
 
T. 9, S. 70 (2015) Kinh nghiệm về mô hình tổ chức bộ máy liên kết vùng ở Mỹ và Hàn Quốc: Bài học đối với Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thu Hương
 
S. 16 (2007) Kinh nghiệm xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp ở Trung Quốc và bài học cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lâm Hà
 
T. 14 (2007) Kinh tế hộ trong nông thôn Việt Nam qua một số kết quả nghiên cớu và điều tra Tóm tắt
Chu Tiến Quang, Nguyễn Hữu Thọ
 
S. 29 (2009) Kinh tế học phát triển bền vững sẽ từ bỏ tư duy kinh tế - một nội dung mới trong khoa học kinh tế Tóm tắt   PDF
Holger Rogall
 
S. 33 (2010) Kinh tế thị trường bền vững: Mô hình phát triển mới cho Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Tóm tắt   HTML
Đỗ Đức Định
 
S. 34 (2010) Kinh tế thị trường bền vững: Mô hình phát triển mới cho Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Tóm tắt   PDF
Đỗ Đức Định
 
S. 6 (2006) Kinh tế trang trại sau 5 năm thực hiên Nghị quyết 03/CP của Chính phủ: kết quả và giải pháp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phượng Vỹ
 
S. 8 (2006) Kinh tế tư nhân: Đường phát triển rộng mở Tóm tắt   PDF
Vũ Quốc Tuấn
 
S. 6 (2006) Kinh tế Việt Nam năm 2005: tăng trưởng và và cơ cấu kinh tế Tóm tắt   PDF
Đinh Hiền Minh
 
T. 19 (2008) Lạm phát ở Việt Nam: Nguyên nhân và giải pháp chính sách Tóm tắt   PDF
Pham Sỹ An, Trần Thị Kim Chi
 
S. 42 (2011) Làm thế nào để thực thi có hiệu quả quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường đại học Việt Nam Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Tuyết Mai
 
S. 25 (2009) Làn sóng các công ty chứng khoán chuyển sang giao dich vàng: định hướng quản lý theo hướng nào? Tóm tắt   PDF
Pham Xuân Hoan
 
S. 18 (2008) Lựa chọn các chỉ tiêu đặc trưng và xác định phương pháp tính chỉ số tổng hợp phát triển kinh tế Tóm tắt   PDF
Tăng Văn Khiên
 
T. 18 (2007) Lựa chọn các chỉ tiêu đặc trưng và xác định phương pháp tính chỉ số tổng hợp về phát triển kinh tế Tóm tắt   PDF
Tăng Văn Khiên
 
S. 48 (2012) Lựa chọn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vượt qua khủng hoảng Tóm tắt   PDF
Hoàng Đình Phi
 
S. 45 (2012) Lựa chọn mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Công Mỹ
 
T. 7, S. 68 (2015) Liên kết "bốn nhà" trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam-Những hạn chế, bất cập và giải pháp khắc phục Tóm tắt   PDF
Phạm Quốc Quân, Bùi Tiến Phúc
 
S. 10 (2006) Liệu đã đến lúc hình thành một liên minh tiền tệ Đông Nam Á Tóm tắt   PDF
Đặng Đức Anh
 
126 - 150 trong số 446 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP