Chi tiết về Tác giả

Mai, Vũ Thị Tuyết

  • T. 17 (2007) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Quản lý công và hệ thống kiểm soát chiến lược
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP