Chi tiết về Tác giả

Anh, Vũ Lan Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

  • S. 12 (2007) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Một số phát hiện qua 20 năm phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 9 (2006) - MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
    Nhìn lại chính sách hỗ trợ gia nhập thị trường đối với khu vực kinh tế tư nhân sau 20 năm đổi mới
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP