Chi tiết về Tác giả

Anh, Vũ Lan Thạc sỹ kinh tế, Hà Nội

  • S. 20 (2008) - KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
    Chương trình Hỗ trợ lao động dôi dư trong ngành đường sắt ở Braxin – bài học cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP