Chi tiết về Tác giả

Liên, Trịnh Kim Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

  • S. 27 (2009) - MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
    Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn suy thoái kinh tế
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP