Chi tiết về Tác giả

Minh, Trần Văn Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

  • S. 44 (2011) - KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
    Xây dựng và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP