Chi tiết về Tác giả

Minh Hương, Trần Thị Viện Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân

  • S. 45 (2012) - KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
    Kinh nghiệm quốc tế về huy động nguồn tài chính cho giáo dục đại học
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP