Chi tiết về Tác giả

Giao, Trần Văn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  • S. 22 (2008) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Đổi mới kiểm toán nhà nước về tài chính công
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP