Chi tiết về Tác giả

Mai, Phan Thị Hồng

  • T. 19 (2008) - THÔNG TIN
    Côong ty cổ phần xi măng Sài Sưn: Thành tựu, hạn chế và giải pháp nâng cao nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh mới
    Tóm tắt


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP