Chi tiết về Tác giả

Mẫn, Phan Sỹ Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

  • S. 27 (2009) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Những bất cập của chính sách đất đai và ảnh hưởng đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP