Chi tiết về Tác giả

An, Pham Sỹ

  • T. 19 (2008) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Lạm phát ở Việt Nam: Nguyên nhân và giải pháp chính sách
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP