Chi tiết về Tác giả

An, Phạm Sỹ Viện Kinh tế Việt Nam

  • S. 23 (2008) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP