Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thị Tuệ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW

  • T. 12, S. 73 (2015) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP