Chi tiết về Tác giả

Loan, Nguyễn Thị Bích Trường Đại học Tôn Đức ThắngTạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP