Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Tú Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW

  • T. 7, S. 68 (2015) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (phần 1)
    Tóm tắt  PDF
  • T. 8, S. 69 (2015) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam (Phần 2)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP