Chi tiết về Tác giả

Ánh, Nguyễn Ngọc Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  • T. 8, S. 69 (2015) - MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
    Nhu cầu hỗ trợ hoạt động marketing của các doanh nghiệp xã hội Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP