Chi tiết về Tác giả

Mậu, Nguyễn Duy Trường Đại học Đà Lạt

  • T. 1, S. 74 (2016) - KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN
    Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP