Chi tiết về Tác giả

Mỹ, Nguyễn Công Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • S. 45 (2012) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Lựa chọn mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP