Chi tiết về Tác giả

Mại, Nguyễn Giáo sư, Tiến sĩ khoa học

  • S. 8 (2006) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Một số vấn đề về xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP