Chi tiết về Tác giả

Áng, Nguyễn Văn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  • S. 8 (2006) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Nguy cơ phát triển không bền vững về môi trường khi thực hiện một số chính sách khuyến khích trong nông nghiệp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP