Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thị Tuệ Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

  • S. 25 (2009) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Tăng trưởng và cải cách trong bối cảnh khủng hoảng tài chính quốc tế - trường hợp của Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2006) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Chất lượng tăng trưởng kinh tế: một số đánh giá ban đầu cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP