Chi tiết về Tác giả

Minh, Nguyễn Bình Công ty TNHH nhà sạch Việt Nam

  • S. 40 (2011) - THÔNG TIN
    Những nhân tố tác động đến khách hàng sử dụng dịch vụ vệ sinh công nghiệp ở Hà Nội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP