Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Kim

  • T. 19 (2008) - MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
    Một số vấn đề các tập đoàn kinh tế ử Việt Nam và các ngân hàng do tập đoàn kinh tế mứi thành lập
    Tóm tắt


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP