Chi tiết về Tác giả

Mại, Nguyễn Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư

  • S. 10 (2006) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nhà nước ở Việt Nam: vấn đề và giải pháp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP