Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thị Tuệ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

  • S. 10 (2006) - NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
    Xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới vốn dăng ký và vốn thực hiện của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP